HSK2 zai lushang 2

«HSK2 zai lushang 2». Год выпуска: 2017.