HSK2 zai lushang 1

«HSK2 zai lushang 1». Год выпуска: 2017.